WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ, ABY zadbać o swoje włosy

DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU ZA MINIMUM 350 PLN

Regulamin 
sklepu
I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się za pośrednictwem sklepu internetowego cosmetics.grzegorzduzy.pl .

2. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej cosmetics.grzegorzduzy.pl  w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący – osoba fizyczna, będąca nabywcą produktu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem cosmetics.grzegorzduzy.pl.

4. Sprzedawca prowadzi legalną działalność pod nazwą Shake Your Head sp. z o.o., al. J. Ch. Szucha 8, 00-580 Warszawa, KRS 0000477172.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Newsletter – bezpłatna, zamówiona i potwierdzona poprzez użytkownika korespondencja cykliczna zawierająca informacje pochodzące od usługodawcy.

8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Postanowienia wprowadzające

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, strona z potwierdzeniem zamówienia wyświetla informację o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach.

4. Produkty sprzedawane na stronie cosmetics.grzegorzduzy.pl są towarami nowymi, nieużywanymi. Wszystkie produkty posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

– założenie własnego konta klienta

– złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

2. Zaakceptowanie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży z koniecznością akceptacji regulaminu sklepu.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Jego przyjęcie do realizacji oraz informacja o powodzeniu płatności następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail.

4. Zamówienie pozostaje w bazie sklepu cosmetics.grzegorzduzy.pl jako dowód zawarcia umowy.

5. Do każdego zamówienia dostarczane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura).

V. Formy płatności i dostawy

1. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje anulowana z winy klienta.

2. Sposób płatności określa kupujący w formularzu zamówienia, sprzedawca udostępnia formę płatności:

– płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, koszt wysyłki – 16 zł.

3. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi 1-7 dni roboczych od otrzymania płatności na podane w regulaminie konto bankowe.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; nie jest zgodny z opisem albo zdjęciem; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony.

4. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@grzegorzduzy.pl lub Pocztą Polską na adres al. J. Ch. Szucha 8, 00-580 Warszawa.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Klient, który dokonuje reklamacji (rękojmia) zobowiązany jest zabezpieczyć i zapakować towar oraz dostarczyć produkt na adres: al. J. Ch. Szucha 8, 00-580 Warszawa wraz z dostarczonym wcześniej paragonem lub fakturą. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca pokryje koszty dostawy i wymiany na wolny od wad towar.

VII. Odstapienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Formularz zwrotu klient powinien przesłać na adres email kontakt@grzegorzduzy.pl.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż rekomendowana wysyłka Pocztą Polską lub Kurierem za kwotę wyższą niż 15 zł (którą klient poniósł przy zamówieniu), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Sprzedawca przyjmuje jedynie produkty nieużywane oraz czyste.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

2. Sklep internetowy cosmetics.grzegorzduzy.pl informuje, że w funkcjonowaniu sklepu mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie z witryny, wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

3. Sklep dokona zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach sklepu lub wysłania jego treści na adres email wskazany przez użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

6. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą sprzedawcy.

• • •

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy sprawdź nasz FAQ > tutaj <

Napisz do nas maila – sklep@grzegorzduzy.pl lub skontaktuj się z naszą infolinią +48 661 603 105